قایم

هر چقدر مخفی ات میکنم در پستوی دلم، ک معلوم نشوی، نمیشود!

بدتر انگار ک معلوم تر میشوی، معلوم تر معلوم تر...

قایمت میکنم پشت ابرهای باران زا ی، دل، سر از چشمهایم در می آوری

قایمت میکنم پشت گلهای محمدی ذهنم، سر ا. حرفهایم در می آوری

قایمت میکنم، گوشه ی لپم، سر از لب هایم در میاوری,!!!!

 

تو بگو کجا قایمت کنم؟

/ 0 نظر / 63 بازدید