گره ی کور تو:

گره خورده ام

    به ماندن

    به به یاد آوردن

    به به خاطر سپردن

گره خورده ام

    به پشت درخت ها

    به آزادگی

    به پرواز

گره خورده ام

   به دست هایم

   به پرسه زدن با قدم هایت

   به خیره شدن به نگاه هایت

گره خورده ام

   به کسی

           به آدمی

                   به تو

/ 2 نظر / 10 بازدید
پلاک

السلام علیک یا بقیه الله فی ارضه [گل]

قاسم

گره خورده ام به گره خوردن به تو...