حرف دل:

.

..

...

....

.....

......

.......

 

/ 4 نظر / 5 بازدید
سعیدی راد

در پيش بی دردان چرا فرياد بی حاصل کنم/ گر شکوه ای دارم ز دل با يار صاحبدل کنم/ در دل بسوزم همچو گل در سينه سوزم همچو مل/ من شمع رسوا نيستم تا گريه در محفل کنم.

الهه

..........................................................................................................................................................................................................................

ريحانه

کاغذ سفيدی که حرف های دل توست.همين برگه سفيدی که جوهرش آسمانی است و فقط فرشته ها آن را می خوانند يا آنهايی که دارند فرشته می شوند.