وابسته شدم ام ب تو

ب تنهایی ن اهل حرفم، ن اهل لبخند، ن اهل رفتن

آنقدر بزرگ نشده ام ک مرا در این بازار مکاره، تنها بگذار ی و بروی 

هنوز چون کودکی نوپا، ب دنبال برق لباس تو راه میروم

آنقدر خرد و کوچک و بی دست وپام ک حتی بلد نیستم

 

راه خانه را

چ رسد ک بفهمم، خانه دوست کجاست؟

/ 0 نظر / 55 بازدید