تلخ و شیرین

روزگار، تلخ و شیرین پیش میره 

و

من

هنوز و همچنان، همانجا ایستاده ام.

همان جای دور و بعید و هرگز

همان جای مبادا

همان جای بی انتهای سخت، دلگیر

و

نمیدانم... چرا... 

 

/ 0 نظر / 52 بازدید