حسبی اللهشب است و سکوت و صداي ساعت.
لحظه ها مي آيد.
پي در پي، پشت در پشت
هر لحظه آغازيست براي يک قصه

تيک...

قصه اي آغاز شد.
قصه درد شايد
يا قصه يک لبخند
قصه اي آغاز شد

تاک...

پايانيست براي قصه اي ديگر
زندگي پر از آغاز
پر از پايان
زندگي ميگذرد
لحظه ها مي آيد
قصه ها ............. آغاز - پايان
تيک – تاک
تيک – تاک

قصه ها مي آيد، ميرود
من ميمانم و موي سپيد
دست لرزان
سويي که از چشم
برفته
من، تاريکي، باز شبي ديگر
صداي ثانيه ها

تيک – تاک

سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳۸۱ساعت ۳:۱٩ ‎ب.ظ |


Design By : Night Skin